หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มงานภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
กลุ่มงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ประธานสหกรณ์
044-141753 ต่อ 113
เจ้าหน้าที่เงินกู้เขต 1 044-141753 ต่อ 102-103
เจ้าหน้าที่เงินกู้เขต 2 044-141753 ต่อ 104-105
เจ้าหน้าที่เงินกู้เขต 3 044-141753 ต่อ 106-107