Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ
 


ชื่อ-สกุล
นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-877-7645
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ 1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
097-359-5441
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ 2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-725-0168
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายยิ่งยง ชูศรี
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-265-1146
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายสุภพ ไชยทอง
ตำแหน่ง
กรรมการเหรัญญิก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาวิชา
เบอร์โทร
089-581-2687
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายกิตติศักดิ์ ดาทอง
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
085-025-6774
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายประชุม เหลี่ยมดี
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
089-717-9484
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

ชื่อ-สกุล
นายเดโชพล ชลธี
ตำแหน่ง
ประธานฝ่ายการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-955-3659
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

ชื่อ-สกุล
นายนพนิช สุขหมั่น
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-709-0965
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

ชื่อ-สกุล
นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
085-929-7381
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ data_4910_ประมาณการจ่ายเงินกู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2562.jpg ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน มกราคม 2562
[ data_4084_ประมารการจ่ายเงินกุ้ เดือน มกราคม 2562.jpg ]
ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
[ data_5583_ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ.pdf ]
คู๋มือการใช้งาน ATM ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
[ data_8797_คู่มือ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน ธันวาคม 2561
[ data_2548_42347.jpg ]
ประกาศสหรกณ์

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) สำหรับพนักงานราชการ
[ data_541_IMG_20190625_0003.pdf ]
รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562
[ data_3162_ประกาศทุนบุตร.pdf ]
เรื่อง ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562
[ data_7036_ประกาศ เกษียณอายุ 2562.pdf ]
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ)
[ data_2776_กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินสีเหลือง (ฉฌ) 2562.pdf ]
ประกาศโครงการซื้อหุ้นลุ้นโชค
[ data_8859_IMG_20190419_0002.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com