Untitled Document
[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ
 


ชื่อ-สกุล
นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-877-7645
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ 1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
097-359-5441
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ 2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-725-0168
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายยิ่งยง ชูศรี
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-265-1146
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายสุภพ ไชยทอง
ตำแหน่ง
กรรมการเหรัญญิก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาวิชา
เบอร์โทร
089-581-2687
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล
นายกิตติศักดิ์ ดาทอง
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
085-025-6774
อีเมล
กลุ่มงาน
คณะกรรมการอำนวยการ
หน้าที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีข้อมูล

ประกาศสหรกณ์

ประกาศ สสอค. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และรับความคุ้มครอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
[ data_7756_สมาชิก สสอค. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 ตุลาคม 2561.pdf ]
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัคร และได้รับความคุ้มครอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
[ data_5492_สมาชิก สส.ชสอ. รอบคุ้มครอง วันที่ 1 ตุลาคม 2561.pdf ]
ประมาณการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก เดือน พฤศจิกายน 2561
[ data_9629_15161.jpg ]
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เดือน ตุลาคม 2561
[ data_6107_ตุลาคม.pdf ]
ประกาศ สสอค. กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ประจำปี 2562
[ data_9803_ประกาศ สสอค. กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ประจำปี 2562.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com