Untitled Document
[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->[ 29 เมษายน 2561 ]:สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
0869ขอรับเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย  [88] 
(131.33 KB)
siriluck
05 มิถุนายน 2561
0868ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [245] 
(894.46 KB)
siriluck
22 พฤษภาคม 2561
0476หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา  [537] 
(36.88 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0475แบบคำขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  [289] 
(27.48 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0474แบบขอถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐาน  [352] 
(40.73 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0473 แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชาร  [293] 
(38.92 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0472แบบคำร้องขอรับเงินช่วยทำศพทายาทสมาชิก  [300] 
(117.47 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0471แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  [290] 
(176.23 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0470คำขอกู้โครงการ  [926] 
(102.12 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0469บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์การรับเงินและจ่ายเงินกู้สามัญรวมหนี้  [369] 
(90.08 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0468ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  [274] 
(83.63 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0467 ใบคำร้องขอชำระหนี้ ? ซื้อหุ้น  [336] 
(35.79 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0466ใบคำขอลาออกจากสหกรณ์  [295] 
(79.12 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0465ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงินงวดชำระหนี้  [319] 
(24.38 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0464ใบขอคำรับรองทุนเรือนหุ้นและหนี้คงเหลือ  [190] 
(44.15 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0463ใบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  [358] 
(22.49 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
0462คำขอทำสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ใหม่  [346] 
(64.88 KB)
administrator
02 กรกฏาคม 2560
หน้าที่ 1
ประกาศ ประชาสัมพันธ์สหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย เกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561
[ data_4242_ระเบียบ...... ว่าด้วย เกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นร.pdf ]
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม 2561)
[ data_7231_ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เ.pdf ]
ประกาศสหกรณ์อออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เรื่อง การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ลงวันที่ 27 มีนาคม 256
[ data_3393_เรื่อง การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก.pdf ]
ประกาศรับสมัครทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
[ 3949878_ประกาศรับสมัครทุนบุตร ประจำปี 2561 2.pdf ]
ประกาศสหกรณ์อออมทรัพย์ครูสุรินร์ จำกัด เรื่อง การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561
[ 787880_แจ้งการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • เกี่ยวกับสหกรณ์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ/ฝ่ายโอนย้าย ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com