Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
1068แบบคำร้องขอรับทุนบุตรปีการศึกษา 2562  [1e3] 
(109.81 KB)
siriluck
12 มิถุนายน 2562
1064ใบแสดงความจำนงใช้บริการ ATM Online ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  [564] 
(121.90 KB)
siriluck
28 พฤษภาคม 2562
1063ใบสมัครสมาชิก  [745] 
(1.03 MB)
siriluck
23 พฤษภาคม 2562
1016บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์การรับเงินและจ่ายเงินกู้สามัญรวมหนี้  [1e3] 
(89.67 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1015คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  [1e3] 
(83.22 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1014ขอลาออกจากสหกรณ์  [1e3] 
(78.71 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1013ขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  [1e3] 
(22.07 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1012ขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงินงวดชำระหนี้  [1e3] 
(84.14 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1011ขอถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐาน  [1e3] 
(91.20 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1010แบบหนังสือมอบอำนาจ  [1e3] 
(62.83 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1009แบบบันทึกข้อความ  [1e3] 
(28.28 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1008แบบโครงการอาชีพเสริม  [1e3] 
(99.84 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1007แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชาร  [859] 
(26.05 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1006แบบคำร้องขอรับเงินช่วยทำศพทายาทสมาชิก  [752] 
(73.24 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1005แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  [820] 
(78.22 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1004ขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ .ออมทรัพย์พิเศษ  [1e3] 
(44.28 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1003ขอทำสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ใหม่  [1e3] 
(64.47 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
0869ขอรับเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย  [1e3] 
(131.33 KB)
siriluck
05 มิถุนายน 2561
หน้าที่ 1
ประกาศ ประชาสัมพันธ์สหกรณ์

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมท
[ data_1501_ประกาศ หน่วยนับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 .pdf ]
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร
[ data_2380_ประกาศ หน่วยนับคะแนนคณะกรรมการ ปี 2563 - 2564.pdf ]
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุร
[ data_5893_ประกาศ หน่วยนับคะแนนคณะกรรมการ ปี 2563 - 2564.pdf ]
รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
[ data_8409_ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นผ.pdf ]
รับสมัครสมาชิกเพื่อการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
[ data_1674_ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเลือกตั้ง.pdf ]
Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6 สารบัญเว็บไซต์
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 115 มือถือ 081-9768879 / ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • ผู้จัดการ ต่อ 111 มือถือ 081-9768879
 • เขต 1 ต่อ 102 - 103 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
 • เขต 2 ต่อ 104 - 105 มือถือ 080-1617676
 • เขต 3 ต่อ 106 - 107 มือถือ 080-1618228
 • บัญชี/พัสดุ ต่อ 116 มือถือ 062-2755168
 • ติดต่อเรื่องโอนย้าย มือถือ 080-1615522
 • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com