Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
1149คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์  [18] 
(321.07 KB)
siriluck
24 พฤศจิกายน 2563
1136ใบคำขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  [147] 
(69.06 KB)
siriluck
27 ตุลาคม 2563
1133ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการโควิด-19 รอบ 2  [319] 
(70.09 KB)
siriluck
30 กันยายน 2563
1119แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 2563  [445] 
(188.00 KB)
siriluck
23 กรกฏาคม 2563
1108ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการโควิด-19  [1e3] 
(70.52 KB)
siriluck
15 เมษายน 2563
1093ใบสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2563  [849] 
(179.98 KB)
siriluck
20 กุมภาพันธ์ 2563
1091ยินยอมให่หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  [1e3] 
(138.46 KB)
siriluck
01 กุมภาพันธ์ 2563
1085คำขอกู้เงินสามัญ  [1e3] 
(1.20 MB)
siriluck
15 พฤศจิกายน 2562
1068แบบคำร้องขอรับทุนบุตรปีการศึกษา 2562  [1e3] 
(109.81 KB)
siriluck
12 มิถุนายน 2562
1064ใบแสดงความจำนงใช้บริการ ATM Online ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  [1e3] 
(121.90 KB)
siriluck
28 พฤษภาคม 2562
1063ใบสมัครสมาชิก  [1e3] 
(1.03 MB)
siriluck
23 พฤษภาคม 2562
1016บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์การรับเงินและจ่ายเงินกู้สามัญรวมหนี้  [1e3] 
(89.67 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1015คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  [1e3] 
(83.22 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1014ขอลาออกจากสหกรณ์  [1e3] 
(78.71 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1013ขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  [1e3] 
(22.07 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1012ขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงินงวดชำระหนี้  [1e3] 
(84.14 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1011ขอถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐาน  [1e3] 
(91.20 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1010แบบหนังสือมอบอำนาจ  [1e3] 
(62.83 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1009แบบบันทึกข้อความ  [1e3] 
(28.28 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
1008แบบโครงการอาชีพเสริม  [1e3] 
(99.84 KB)
siriluck
28 พฤศจิกายน 2561
หน้าที่ 1 2
ประกาศ ประชาสัมพันธ์สหกรณ์

ประกาศรายชื่อและสมาชิกผู้รับการสรรหา
[ data_5467_IMG_20201118_0001.jpg ]
ประกาศวันหยุดและวันเปิดทำการ
[ data_948_IMG_20201118_0003.jpg ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565
[ 14501140_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการ2564 - 2565.pdf ]
เรื่อง กาหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์
[ data_504_ประกาศ หน่วยเลือกตั้ง.pdf ]
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ
[ data_9783_ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ.pdf ]
 Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6   สารบัญเว็บไซต์
 
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ ต่อ 14
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15
 • ผู้จัดการ ต่อ 16
 • ประธานกรรมการ ต่อ 17
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
 • ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • สสค. 044-141751 , ฌ.ค.ส. 044-558869 มือถือ 098-2280113
  • เขต 1 ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  • เขต 2 ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  • เขต 3 ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1 ต่อ 23
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2 ต่อ 24
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3 ต่อ 25
  • ธุรการ 062-2755054 , 080-1615522
  • พัสดุ 062-2755168
  • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com