Untitled Document
สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจบริการ<-->สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ยินดีต้อนรับ<-->
 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ   [ 220 ] siriluck
05 ตุลาคม 2563
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิท 19 รอบ 2  [ 398 ] siriluck
30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นปริญญาตรีปี 1 หรือเทียบเท่า  [ 242 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ 210 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ 153 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ 194 ] siriluck
18 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563  [ 363 ] siriluck
17 กันยายน 2563
ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 102 ] siriluck
17 กันยายน 2563
ประกาศ วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 233 ] siriluck
01 กันยายน 2563
การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุและลาออกจากราชการ ปี 2563  [ 308 ] siriluck
31 กรกฏาคม 2563
แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 2563  [ 272 ] siriluck
23 กรกฏาคม 2563
กำหนดหลักเกณฑ์และขยายระยะเวลาจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้โควิด 19  [ 471 ] siriluck
16 กรกฏาคม 2563
ประกาศ รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563  [ 1e3 ] siriluck
11 มิถุนายน 2563
กำหนดหลักเกณฑ์การขอลดต้นเงินงวดชำระหนี้และการจ่ายเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิค 19  [ 1e3 ] siriluck
15 เมษายน 2563
มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบและให้บริการสมาชิก  [ 650 ] siriluck
14 เมษายน 2563
มาตรการการให้บริการสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  [ 634 ] siriluck
14 เมษายน 2563
เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  [ 885 ] siriluck
24 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  [ 422 ] siriluck
20 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการการให้บริการแก่สมาชิก  [ 724 ] siriluck
20 มีนาคม 2563
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563  [ 425 ] siriluck
26 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าที่ 1 2 3 4
ประกาศสหรกณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ
[ data_9783_ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เกษียณอายุราชการ.pdf ]
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤตโควิท 19 รอบ 2
[ data_2985_1601021415513.jpg ]
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นปริญญาตรีปี 1 หรือเทียบเท่า
[ data_6607_4.ชั้นปริญญาตรีปี 1 หรือเทียบเท่า.pdf ]
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[ data_7728_3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.pdf ]
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[ data_467_2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.pdf ]
 Untitled Document
 
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 044-141753-6   สารบัญเว็บไซต์
 
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 11 หรือ 0 , ส่งแฟกซ์ ต่อ 12
 • ห้องอำนวยการ ต่อ 13
 • กลุ่มงานบัญชี/พัสดุ ต่อ 14
 • กลุ่มงาน สมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. ต่อ 15
 • ผู้จัดการ ต่อ 16
 • ประธานกรรมการ ต่อ 17
 • การเงิน/เงินฝาก ต่อ 18 มือถือ 081-9768879
 • ประมวลผล มือถือ 062-3128788
 • สสค. 044-141751 , ฌ.ค.ส. 044-558869 มือถือ 098-2280113
  • เขต 1 ต่อ 20 มือถือ 087-8806116 , 097-9216497
  • เขต 2 ต่อ 21 มือถือ 080-1617676
  • เขต 3 ต่อ 22 มือถือ 080-1618228
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 1 ต่อ 23
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 2 ต่อ 24
  • โต๊ะผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 3 ต่อ 25
  • ธุรการ 062-2755054 , 080-1615522
  • พัสดุ 062-2755168
  • สมาคมสสอค. และ สส.ชสอ. 093-5368998
 • ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com