:: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ::
[ 05 กรกฏาคม 2560 ]: สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ ให้คลิกที่ "สมัครใช้บริการ"<-->[ 05 กรกฏาคม 2560 ]: วันนี้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ได้ตามปกติแล้ว<-->
 
  
 
นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
รองประธานกรรมการ 1
 
 
กำลังออนไลน์ 12 คน
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
2,783
เดือนที่แล้ว
5,390
ปีนี้
20,806
ปีที่แล้ว
32,566
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [12] คน
   
  


 
 
รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2559
 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จํากัด เรื่อง รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจําปี 2559 **************************** อาศัยอานาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จํากัด พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 6 / 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 มติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ประกาศรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ระดับประถมศึกษา กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ทุนละไม่เกิน 2,500 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทุนละไม่เกิน 3,500 บาท 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 ทุนละไม่เกิน 4,500 บาท 4. ระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า /ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ของสถาบันสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 ทุนละไม่เกิน 5,500 บาท 5. นักเรียนที่ยื่นขอรับทุน ให้รับได้ครั้งเดียวในแต่ละระดับ 6. คุณสมบัติของผู้สมัคร ขอรับทุนตามข้อ 1,2,3 และ 4 6.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์บุตรกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นดังกล่าว หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า / ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 6.2 มีสัญชาติไทย 6.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 6.4 บุตรสมาชิกใดที่เคยรับทุนในระดับเดียวกันมาก่อน ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนบุตรสมาชิกในระดับเดียวกันอีก 6.5 บุตรที่จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม ไม่สามารถยืนขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 7. หลักฐานการสมัคร 7.1 แบบคำร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 7.2 สาเนาทะเบียนบ้านของบุตร จานวน 1 ฉบับ 7.3 หนังสือรับรองผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งนักศึกษากาลังศึกษาอยู่หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาอยู่ในแบบคาร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ หรือสาเนาใบเสร็จการลงทะเบียนที่ระบุชั้นปีที่กาลังศึกษา ปีการศึกษา 2559 8. การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมาชิกใดไม่ยื่นใบสมัครภายในกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯถือว่าท่านไม่ประสงค์สมัครรับทุนการศึกษาบุตร มีเจตนาสละสิทธิ์ จะมายื่นใบสมัครขอรับทุนในภายหลังไม่ได้ 9. ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 21 - 22 กันยายน 2559 10. สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด 11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป 12. วันรับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1). 9701_S91D5320238.pdf (177.81 KB) (2). 6796_S91D5320238 (1).pdf (177.81 KB)บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 02 กรกฏาคม 2560
 
Untitled Document
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 297 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง สุรินทร์. 32000
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : เอ็มแอนด์ทีคอมพิวเตอร์ Line ID : m-and-tcom
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel