รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
081-877-7645
อีเมล