รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางสาวอมรา ลักขษร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล