รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางสาวฐนาจารี บัวสาย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เงินกู้เขด 1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล