รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางสาวกาญจนา ภูสีไม้
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล